10.06.22 Polsko-niemieckie sympozjum pt. „Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr Kultury”

Polsko-niemieckie sympozjum pt.
„Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr Kultury”

10 czerwca 2022 r. odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku polsko-niemieckie sympozjum pt. „Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr Kultury”.

Organizatorami byli Uniwersytet Gdański – Centrum Herdera, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz Muzeum Gdańska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Polska.

Gości i referentów powitali współorganizatorzy sympozjum: dyrektor Muzeum Gdańska prof. Waldemar Ossowski, konsul generalna Cornelia Pieper, prodziekan ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Arnold Kłonczyński, a także przewodnicząca Komisji Kultury Bundestagu Katrin Budde.

Sympozjum zgromadziło wybitnych znawców tematyki, którzy przedstawili referaty w trzech panelach dyskusyjnych. Wystąpili m.in.: dr Martin Evang (nadradca Kościoła ewangelickiego w Niemczech), ks. prałat Ireneusz Bradtke (proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku), ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz (biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), prof. Dieter Bingen (dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt), dr Uwe Hartmann (Niemieckie Centrum Zaginionych Dóbr Kultury w Berlinie i Magdeburgu), Tobias Schmiegel (Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie), dr Meike Hoffmann (Instytut Historii Sztuki na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie), prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. Jörg Linnowitzki (Muzeum Domu Hanzeatyckiego Miasta Gdańska w Lubece), Wilhelm von Boddien (Stowarzyszenie Wspierania Berlińskiego Zamku) oraz prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (Uniwersytet Warszawski) z Mirosławem Zeidlerem (Polski Komitet ICOMOS).

Partnerami i sponsorami była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Związek Przyjaciół Fundacji Dobro Kultury Miast Hanzeatyckich T.z., Bractwo Ław Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, Gdański Kantor Sztuki,
Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. oraz Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski.

Sympozjum poprzedziło liturgiczne powitanie w gdańskiej Bazylice Mariackiej XV-wiecznego Ołtarza Świętej Trójcy, wywiezionego z Gdańska w 1945 roku, który powrócił z kościoła św. Jana w Berlinie.


Am 10. Juni 2022 fand im Artushof in Danzig ein polnisch-deutsches Symposium zum Thema „Erfahrungen und Perspektiven der Rückgabe von Kulturgütern” statt.

Die Organisatoren waren die Universität Danzig – Herder-Zentrum, die Stiftung für die Entwicklung der Universität Danzig, das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig und das Danziger Museum. Die Veranstaltung fand unter der ehrenamtlichen Schirmherrschaft des polnischen Nationalkomitees des Internationalen Rates für Denkmalschutz ICOMOS Polen statt.

Begrüßt wurden die Gäste und Referenten von den Mitveranstaltern des Symposiums: dem Direktor des Danziger Museums Prof. Waldemar Ossowski, der Generalkonsulin Cornelia Pieper, dem Prodekan für Bildung und Studierende Prof. Arnold Kłonczyński und der Vorsitzenden des Kulturausschusses des Bundestages Katrin Budde.

An dem Symposium nahmen namhafte Experten teil, die in drei Diskussionsrunden Vorträge hielten. Zu den Referenten gehörten: Dr. Martin Evang (Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland), Pfr. Dieter Bingen (Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt), Dr. Uwe Hartmann (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Berlin und Magdeburg), Tobias Schmiegel (Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin), Dr. Meike Hoffmann (Institut für Kunstgeschichte der Freien Universität Berlin), Prof. Dr. Dr. Habil. Dr. Kamil Zeidler (Universität Danzig), Prof. Jörg Linnowitzki (Museum der Hansestadt Danzig in Lübeck), Wilhelm von Boddien (Förderverein Berliner Schloss) und Prof. Juliusz Chrościcki (Universität Warschau) mit Mirosław Zeidler (Polnisches ICOMOS Komitee).

Partner und Förderer waren die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau, der Verein der Freunde der Stiftung Kulturgut der Hansestädte T.z., die Bruderschaft der Bänke des Danziger Artushofes in Lübeck und die Danziger Kunstkantorei, Głuchowski Siemiątkowski Zwara Rechtsanwälte, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. Anwaltskanzlei und Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski.

Dem Symposium ging eine liturgische Begrüßung des Dreifaltigkeitsaltars aus dem 15. Jahrhundert in der Danziger Marienbasilika voraus, der 1945 aus Danzig abtransportiert und aus der Berliner Johanniskirche zurückgebracht worden war.

To top