Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, biblioteka Centrum Herdera informuje, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującymi numerami telefonu: (58) 523 31 30 oraz (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres e-mail
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • udostępniania czytelnikom biblioteki Centrum Herdera naszych zbiorów bibliotecznych
  • konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisywaniu się do biblioteki Centrum Herdera.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 4
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach o których mowa w punkcie 4
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymania Pani / Pana konta bibliotecznego określony w „Regulaminie Biblioteki i Czytelni Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego” z zachowaniem okresu niezbędnego do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani / Panu:
  • prawo do ochrony swoich danych osobowych
  • prawo dostępu do treści swoich danych i do uzyskania ich kopii
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie
 11. Wycofanie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć:
  • listownie na nasz adres pocztowy (ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk)
  • wysyłając żądanie na nasz adres e-mail (herder.ug@gmail.com)

  Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania tych danych przez bibliotekę Centrum Herdera.

To top