Regulamin biblioteki i czytelni

 1. Centrum Herdera jest ogólnodostępną biblioteką i czytelnią książek i czasopism niemieckojęzycznych.
  W miesiącu sierpniu biblioteka Centrum Herdera jest nieczynna.
 2. Zasady korzystania z Czytelni:
  • z księgozbioru podręcznego (półka z oznaczeniem „Lexika” oraz z pozycji z adnotacją „Czytelnia”) można korzystać wyłącznie na miejscu,
  • w czytelni obowiązuje cisza,
  • w czytelni zabronione jest spożywanie napojów, posiłków, palenie tytoniu itp.
  • przed skorzystaniem z czytelni należy zostawić okrycia wierzchnie, torby itp. w miejscach przeznaczonych na garderobę. Centrum Herdera UG nie odpowiada za rzeczy pozostawione w czytelni.
 3. Zasady wypożyczania:
  Biblioteka Centrum Herdera wypożycza zbiory Czytelnikom z wyłączeniem książek i innych nośników opatrzonych pieczątką „Czytelnia”. Wypożyczając zbiory biblioteczne, Czytelnik wypełnia rewers na każdą wypożyczoną pozycję.
  Jednorazowo można wypożyczyć: 4 książki oraz 2 płyty CD/DVD. Okres wypożyczenia książek / płyt CD i DVD – 4 tygodnie.Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów pobierana jest kara pieniężna:

  • za każdą książkę – 1 zł za każdy rozpoczęty tydzień,
  • za każdą płytę CD/DVD – 2 zł za każdy rozpoczęty tydzień.

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki / płyty CD lub DVD Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu 200% jej aktualnej wartości.

 4. Przedłużanie wypożyczeń:
  Wypożyczone zbiory biblioteczne można przedłużyć osobiście / telefonicznie / mailowo od dalsze 2 okresy wypożyczeń, o ile na daną książkę / kasetę nie oczekuje inny Czytelnik.
 5. Do wypożyczania zbiorów biblioteki Centrum Herdera są uprawnione osoby po uiszczeniu opłaty abonamentowej, zgodnie z Cennikiem:
  • abonament biblioteczny wynosi 30 zł,
  • od opłaty abonamentowej zwolnieni są studenci i pracownicy UG oraz emeryci i renciści za okazaniem legitymacji.

  Abonament ważny jest przez 12 miesięcy od dnia wpłaty.

 6. Warunkiem wypożyczania zbiorów jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. Zapisu do Biblioteki dokonujemy na podstawie aktualnego dokumentu: legitymacji / dowodu osobistego / paszportu.
  Czytelnicy zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany swojego adresu zamieszkania.
 7. Właściciel konta bibliotecznego może upoważnić inną osobę do wypożyczenia książek w swoim imieniu osobiście w siedzibie biblioteki Centrum Herdera.
 8. Biblioteka Centrum Herdera przetwarza w komputerowym systemie bibliotecznym dane osobowe Czytelników w zakresie przewidzianym w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w „Klauzuli informacyjnej” której treść dostępna jest na następującej stronie internetowej: (link do Klauzuli informacyjnej) oraz w siedzibie Centrum Herdera.
 9. Okres przechowywania danych osobowych:
  Biblioteka Centrum Herdera przechowuje w komputerowym systemie bibliotecznym nieobciążone zaległościami konto biblioteczne Czytelników – do końca następnego miesiąca kalendarzowego po upływie ważności konta.
  Konto biblioteczne obciążone zaległościami przechowywane jest w systemie bibliotecznym do momentu uregulowania przez Czytelnika wszystkich zobowiązań wobec biblioteki Centrum Herdera.
 10. Usuwanie konta bibliotecznego:
  Po upływie terminów wymienionych w pkt. 9 konto biblioteczne (oraz powiązana z nim karta biblioteczna) wraz ze wszystkimi danymi osobowymi usuwane są z systemu bibliotecznego.

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje odmową korzystania z Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od 21 lutego 2022 r.

To top