Regulamin konkursu "Das ist mein Konzept"

REGULAMIN

konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego

w roku szkolnym 2017/18

„Das ist mein Konzept”

Organizatorem konkursu jest Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs współfinansowany jest przez Goethe–Institut  w Warszawie.

  1. Cele projektu:
   • zainteresowanie uczniów językiem niemieckim
   • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez pracę metodą projektu
   • wspieranie umiejętności pracy zespołowej uczniów w pracy projektowej
   • upowszechnianie kultury i języka niemieckiego
   • motywowanie uczniów do poznawania kraju naszego sąsiada
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18
  3. Przedmiot konkursu:
   Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie w zespołach 3-osobowych pomocy metodyczno- dydaktycznych, które można wykorzystać podczas lekcji lub w indywidualnej nauce języka niemieckiego.
   Forma prac konkursowych jest dowolna, materiały pomocnicze powinny przede wszystkim prezentować elementy edukacyjne, pomocne w nauczaniu języka niemieckiego.
   Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace, które nie zostały zgłoszone do innego konkursu oraz nie były wcześniej opublikowane.
   Prace konkursowe powinny być pracami autorskimi, a nie kopiami materiałów już istniejących.
   Do pracy konkursowej prosimy dołączyć opis, który powinien zawierać:

   • cele tej pomocy dydaktyczno- metodycznej
   • sposób korzystania z tej pomocy
   • oraz dołączyć dokumentację projektową, która powinna zawierać opis poszczególnych działań:
    1. protokół z pierwszego spotkania zespołu projektowego: np. zapoznanie się z regulaminem konkursu, ustalenie dalszego przebiegu prac zespołu (podział odpowiedzialności członków zespołu za zadania, formy komunikacji w zespole, terminy spotkań itp.)
    2. harmonogram prac: np. jakie zadania należy wykonać?  Kto wykona poszczególne zadania? Kiedy to zadanie musi być rozpoczęte i zakończone? Ile czasu będzie trwało jego wykonanie?
    3. budżet projektu: np. zestawienie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu
    4. lista ryzyk w projekcie np. Czy istnieje ryzyko niewykonania poszczególnych zadań? Jak można im zaradzić?
     Każdy z dokumentów nie powinien przekraczać 1 strony A4.
     Nauczyciel lub opiekun może merytorycznie wspomagać pracę uczniów.
 1. Harmonogram konkursu:
  I etap
  : do 15 listopada 2017 r. – dostarczenie do Centrum Herdera UG pomocy metodyczno- dydaktycznych wraz z dokumentacją projektu i podaniem:
  – imion i nazwisk uczniów, biorących udział w opracowaniu pracy konkursowej
  – imienia i nazwiska nauczyciela bądź opiekuna wraz z podaniem adresu mailowego lub numeru telefonu, oraz nazwy i adresu szkoły.
  Jeden zespół może złożyć tylko jedną pracę.
  W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  Prace niespełniające wszystkich powyższych kryteriów nie będą oceniane przez jury konkursu.II etap: Wyłonienie laureatów konkursu
  Do finału konkursu, który odbędzie się w Gdańsku w pierwszej połowie grudnia 2017 r. zaprosimy 5 zespołów, których prace konkursowe uzyskają najwyższe oceny jury. Podczas finału zespoły uczniów zaprezentują swoje prace konkursowe.
  Uczniowie – uczestnicy finału w drodze głosowania wybiorą zwycięską pracę. W przypadku gdy zespoły projektowe otrzymają podczas głosowania taką samą ilość głosów, rozstrzygający głos będzie miało jury konkursu.
  O terminie i miejscu finału konkursu wraz z uroczystym zakończeniem i wręczeniem dyplomów i nagród nauczyciele lub opiekunowie finalistów zostaną powiadomieni drogą mailową.
  Finaliści konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych:
  Jury oceni prace pod względem: zgodności z regulaminem konkursu, kreatywności, samodzielności wykonania, innowacyjności, oryginalności i atrakcyjności.
 3. Jury konkursu powołuje Kierownik Centrum Herdera UG. Jury sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu i podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. Decyzje jury konkursu są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.
 4. Wyniki konkursu i zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.herder.univ.gda.pl
 5. Przysłane prace konkursowe stają się własnością Centrum Herdera. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac. Centrum Herdera zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac uczestników konkursu na wszystkich polach eksploatacji w celu promowania konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

To top