Regulamin Konkursu "Mein deutscher Lieblingssatz"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na wypowiedź pisemną na temat
„Mein deutscher Lieblingssatz” w języku niemieckim w 2017 r.

 1. Konkurs na wypowiedź pisemną organizowany jest przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Konkurs polega na napisaniu w języku niemieckim wypowiedzi na temat: „Mein deutscher Lieblingssatz“ („Moje ulubione niemieckie zdanie”) i przesłaniu go do organizatora konkursu. Wypowiedź jest uzasadnieniem, dlaczego zdanie to jest dla piszącego ważne. Zdanie to może pochodzić z dowolnych źródeł np. mediów, rozmów, materiałów drukowanych.
 3. Cele konkursu:
  • rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania w języku niemieckim i wyrażenie osobistego wartościowania
  • doskonalenie umiejętności pisania w języku niemieckim
  • rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim
 4. Zgłaszanie prac konkursowych:
  • Format pracy: esej w formie wydruku lub pliku PDF (format A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, ilość znaków na stronie: 1800, maksymalnie do 2 stron maszynopisu, w 2 egzemplarzach)
  • Kodowanie prac: Prosimy o opatrzenie pracy konkursowej dowolnym kodem wybranym przez autora. Do koperty z wypowiedzią prosimy włożyć zaklejoną kopertę podpisaną tym samym kodem zawierającą formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi autora pracy konkursowej.
   Formularz dostępny jest (tutaj)
   Jeżeli uczestnik decyduje się na przesłanie pracy drogą elektroniczną, uznajemy, że wyraża tym samym zgodę na nie kodowanie pracy. Nazwa pliku powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, a w pracy powinny być wpisane dane osobowe z formularza zgłoszeniowego (formularz jest dostępny tutaj)
  • Prace konkursowe mogą być przesłane pocztą, mailem na adres herdcen@univ.gda.pl lub dostarczone do siedziby organizatora: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
  • Termin składania prac: 2 listopada 2017 r. O przyjęciu prac konkursowych przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia pracy w wersji elektronicznej
 5. Ocena prac konkursowych:
  • Prace konkursowe oceni jury powołane przez Kierownika Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
  • Kryteria oceny:
   • zgodność z regulaminem konkursu
   • przekonujące wytłumaczenie, dlaczego to zdanie jest dla autora tak ważne
   • oryginalność, kreatywność
   • łatwość operowania słowem
   • poprawność językowa, która umożliwia precyzyjne rozumienie przekazywanych treści
  • Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej organizatora – www.herder.univ.gda.pl
   Zaproszenia na uroczyste zakończenie konkursu w Gdańsku prześlemy drogą mailową.
   Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w warsztatach językowych w Centrum Herdera UG.
   W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach organizator nie wypłaca rekompensaty pieniężnej.
 6. Zakończenie konkursu:
  • Uroczyste zakończenie konkursu z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2017 r. w Gdańsku.
 7. Organizator zapewnia laureatom 1 nocleg w Gdańsku pod warunkiem uczestnictwa w warsztatach przygotowanych dla laureatów.
 8. Informacje dodatkowe:
  • Złożone prace stają się własnością Centrum Herdera. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych
  • Centrum Herdera zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac uczestników w celu promowania konkursu
  • Przesłanie pracy konkursowej jest równorzędne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez organizatora – Centrum Herdera
To top