Regulamin konkursu na nową wersję bajki braci Grimm

Regulamin konkursu

na swoją wersję bajki braci Grimm

Organizator konkursu: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego przy finansowym wsparciu Goethe-Institut w Warszawie.

Cele projektu:
zainteresowanie uczniów klas 4-6 językiem i kulturą niemiecką
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich
rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania
ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych uczniów

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 województwa pomorskiego.
  2. Przedmiotem konkursu jest napisanie w języku polskim swojej wersji bajki braci Grimm. Przyjmujemy teksty dotychczas niepublikowane, do 5 stron formatu A4, wielkość czcionki: 12, ilość znaków na stronie: 1800.
   Mile widziane są prace napisane odręcznie, czytelnym pismem.
   Prace konkursowe, które nie będą spełniać powyższych wymogów, nie zostaną przyjęte do konkursu.
  3. Praca konkursowa musi zawierać następujące dane, które należy umieścić na stronie tytułowej:
   – imię i nazwisko ucznia (ewentualnie adres mailowy ucznia)
   – klasę i adres szkoły
   – tytuł oryginalnej bajki braci Grimm w języku niemieckim, która posłużyła jako pierwowzór do napisania pracy konkursowej.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 10 listopada 2017 r. pracy konkursowej  do  siedziby  Centrum  Herdera Uniwersytetu Gdańskiego na  adres:  80-826  Gdańsk ul. Ogarna 26.
   Prace można przesłać pocztą zwykłą (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście w Centrum Herdera lub pocztą elektroniczną na adres: herdcen@univ.gda.pl
   Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę konkursową.
  5. Jury oceni prace pod względem:
   – kreatywności
   – oryginalności
   – samodzielności
 1. Komisję Konkursową powołuje Kierownik Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Komisja sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu i podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.
 2. Terminarz konkursu:
  do 10.11.2017 – zgłoszenia prac konkursowych
  do 15.12.2017 – ogłoszenie wyników konkursu  i uroczyste wręczenie nagród
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.herder.univ.gda.pl
 4. O terminie i miejscu uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród finaliści oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni drogą mailową.
 5. Jury przyzna 3 główne nagrody rzeczowe oraz 7 wyróżnień. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach pt. „Kreatywne pisanie”.
 6. Złożone prace stają się własnością Centrum Herdera. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac. Centrum Herdera zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac uczestników konkursu na wszystkich polach eksploatacji w celu promowania konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Centrum Herdera.

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

To top