03.09 – 22.10.2022 Spacery z Herderem po Gdańsku

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na

polsko-niemieckie „Spacery z Herderem”

3.09.22-8.10.22 (ostatni termin przeniesiony na 22.10.2022)


Udział w spacerach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy! Ilość osób biorących udział w spacerze jest ograniczona.

Spacery z Herderem 2022 formularz zgłoszeniowy

Spacery będą prowadzone przez prelegentów w języku polskim i niemieckim.

Szczegółowe informacje na naszej stronie

i na naszym facebooku www.facebook.com/niemieckicentrumherdera

Projekt ten finansowany jest przez Goethe-Institut w Warszawie.

 

03.09.22 (sobota) 10.00-12.30, miejsce spotkania: Centrum Herdera UG

prof. Marion Brandt, dr Anna Kowalewska-Mróz

XVIII-wieczny Gdańsk w literackich opisach Johanny Schopenhauer

Danzig im 18. Jahrhundert in den literarischen Beschreibungen von Johanna Schopenhauer

 

10.09.22 (sobota) 10.00-12.30, miejsce spotkania: Centrum Herdera UG

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG

Gdańsk jako miasto pogranicza. Kalejdoskop gdańskiej pamięci

Gdańsk/Danzig als eine Stadt im Grenzraum. Im Kaleidoskop der Erinnerung

 

17.09.22 (sobota) 10.00-12.30, miejsce spotkania: Centrum Herdera UG

dr Janusz Mosakowski, Śladami literackich wersji gdańskich legend

Auf den Spuren der literarischen Fassungen der Danziger Legenden

 

24.09.2022 (sobota) 10.00-12.30, miejsce spotkania: szatnia ECS (wejście bezpłatne w ramach spaceru)

dr Jacek Kołtan

Niemiecka droga do pokojowej rewolucji na tle historii Solidarności

Der deutsche Weg zur friedlichen Revolution vor dem Hintergrund der Geschichte der Solidarität

 

01.10.22 (sobota) 10.00-12.30, miejsce spotkania: Centrum Herdera UG

dr Jan Daniluk

Śladami dawnych urzędów, instytucji finansowych i pierwszych biurowców w Gdańsku

Auf den Spuren alter Büros, Finanzinstitute und erster Bürogebäude in Danzig

 

08.10.22 (sobota) 10.00-12.30 (termin przeniesiony na 22.20.2022), miejsce spotkania: Centrum Herdera UG (wejście bezpłatne w ramach spaceru)

Izabela Jastrzembska-Olkowska

Od elitarnej siedziby rycerzy do giełdy. Historia Dworu Artusa i program ideowy jego wnętrza

Vom elitären Rittersitz zur Börse. Die Geschichte vom Artushof und das ideologische Programm seiner Einrichtung

 

Projekt współfinansowany jest przez Goethe-Insitut w Warszawie.

 

Opis spacerów

03.09.22

prof. Marion Brandt, dr Anna Kowalewska-Mróz

XVIII-wieczny Gdańsk w literackich opisach Johanny Schopenhauer

Johanna Schopenhauer – jedna z najwybitniejszych kobiet swoich czasów, to nie tylko powieściopisarka i poetka, ale także animatorka kultury, która organizowała elitarne spotkania towarzyskie przyciągająca wybitne osobistości, jej przyjacielem był m.in. Johann Wolfgang von Goethe. To również jedna z niewielu tak dobrze zapamiętanych przedstawicielek płci pięknej w Gdańsku.

Na naszym spacerze postaramy się zobaczyć miasto jej oczami, ponieważ jej „Gdańskie wspomnienia z młodości” są jednym z najpiękniejszych literackich portretów Gdańska. Prześledzimy razem dość niezwykłą drogę edukacji Schopenhauer, zapoznamy się z jej pisarską karierą, poznamy jej republikańskie poglądy i krytyczny stosunek do Prus. Oprócz samego miasta bohaterem naszej opowieści będą grupy społeczne tworzące w XVIII barwną gdańską społeczność jak np. szymkowie, żydowscy i rosyjscy kupcy, menonici, franciszkanie i kapucyni, jak i konkretne postacie historyczne: rodzice pisarki – Christian Heinrich Trosiener i Elisabeth z domu Lehmann, ich sąsiadka Marie Henriette Chodowiecka prowadząca szkółkę dla dzieci znajdującą się po drugiej stronie ulicy św. Ducha oraz Daniel Chodowiecki – słynny malarz i rysownik, a od 1797 dyrektor berlińskiej Akademie der Künste.

Prof. Marion Brandt – profesor literatury niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego – w swojej pracy naukowej zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi w literaturze, literaturą niemiecką XX w. oraz literaturą związaną z Gdańskiem.

Dr Anna Kowalewska-Mróz – germanistka, pracownik Centrum Herdera UG, wykładowca na germanistyce UG, wieloletni licencjonowany przewodnik po Gdańsku – zajmuje się sposobem opisu sztuki w literaturze i literaturą opisującą jej miasto rodzinne.

 

Prof. Marion Brandt, Dr. Anna Kowalewska–Mróz

Danzig im 18. Jahrhundert in den literarischen Beschreibungen von Johanna Schopenhauer

Johanna Schopenhauer – eine der bedeutendsten Frauen ihrer Zeit – war nicht nur Schriftstellerin und Dichterin, sondern auch eine kulturelle Animateurin, die elitäre gesellschaftliche Zusammenkünfte organisierte, an denen bedeutende Persönlichkeiten teilnahmen. Zu ihren Freunden gehörte u.a. Johann Wolfgang von Goethe. Sie ist auch eine der wenigen gut in Erinnerung gebliebenen Vertreterinnen des schönen Geschlechts in Gdańsk.

Auf unserem Spaziergang werden wir versuchen, die Stadt mit ihren Augen zu sehen, denn ihre „Danziger Jugenderinnerungen” sind eines der schönsten literarischen Porträts von Danzig. Gemeinsam werden wir Schopenhauers eher ungewöhnlichen Bildungsweg verfolgen, ihre schriftstellerische Karriere kennenlernen, ihre republikanischen Ansichten und ihre kritische Haltung gegenüber Preußen erkunden. Die Protagonisten unserer Geschichte sind nicht nur die Stadt selbst, sondern auch die gesellschaftlichen Gruppen, die das bunte Danziger Panorama des 18. Jahrhunderts bildeten, wie die Schimkys, die jüdischen und russischen Kaufleute, die Mennoniten, die Franziskaner und Kapuziner, sowie bestimmte historische Persönlichkeiten: die Eltern der Schriftstellerin, Christian Heinrich Trosiener und Elisabeth geborene Lehmann, ihre Nachbarin Marie Henriette Chodowiecki, die auf der anderen Seite der Heiliggeiststraße eine Kinderschule betrieb, und Daniel Chodowiecki, der berühmte Maler und Zeichner, der ab 1797 Direktor der Berliner Akademie der Künste war.

Marion Brandt – Professorin für deutsche Literatur am Institut für Deutsche Philologie der Universität Danzig – beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit den polnisch-deutschen Beziehungen in der Literatur, der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts und der Danziger Literatur.

Dr. Anna Kowalewska-Mróz – Germanistin, Mitarbeiterin des Herder-Zentrums an der Universität Danzig, Dozentin für Germanistik an der Universität Danzig, langjährige Stadtführerin von Danzig – befasst sich mit der Art und Weise, wie Kunst in der Literatur beschrieben wird, und mit der Literatur, die ihre Heimatstadt beschreibt.

 

10.09.22

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG

Gdańsk jako miasto pogranicza. Kalejdoskop gdańskiej pamięci

Spacer poprowadzi nas po Gdańsku nieoczywistym. Nieoczywiste są nie tyle miejsca, które zobaczymy na trasie, co opowieści, które nadaje im wielojęzyczna literatura Miasta. Jej światy wyobrażone osadzone są w przestrzeni Gdańska, nasączając ją opowieściami gdańszczan reprezentujących różne wspólnoty pamięci – polską, niemiecką, kaszubską, żydowską czy wilniuków. Opowieści te często przydają alternatywne znaczenie miejscom, wchodzą wzajemnie w dialog, weryfikują i uzupełniają makronarracje narodowe, zapraszając do wymiany wspomnień i rodzinnych historii. W drodze porozmawiamy także o gdańskich „odpominaniach”, kształtowaniu się tożsamości gdańszczan po 1989 roku i ich ustalaniu opowieści o Mieście.

Spacer ten poprowadzi Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk − germanistka, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, profesor w Instytucie Filologii Germańskiej UG, kieruje Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku. Zainteresowania naukowe: literatura, pamięć i tożsamość na kulturowych pograniczach.

 

Dr. habil. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Prof. UG

Gdańsk/Danzig als eine Stadt im Grenzraum. Im Kaleidoskop der Erinnerung

Der Spaziergang wird uns durch ein nicht-offensichtliches Gdańsk führen. Was nicht so eindeutig ist, sind nicht so sehr die Orte, die wir auf der Route sehen werden, sondern die Geschichten, die in der mehrsprachigen Literatur der Stadt erzählt werden. Ihre imaginären Welten sind im Raum Danzig angesiedelt, der mit Erzählungen von Danziger Bürgern gesättigt ist, die verschiedene Gedächtnisgemeinschaften repräsentieren – polnische, deutsche, kaschubische, jüdische oder Wilnaer. Diese Geschichten geben dem Raum oft eine neue Bedeutung, treten in einen Dialog miteinander, verifizieren und ergänzen die nationalen Makronarrative und laden dazu ein, Erinnerungen und Familiengeschichten auszutauschen. Unterwegs werden wir auch über die Danziger “Entinnerungen” sowie die Identitätsbildung der Danziger nach 1989 sprechen.

Geleitet wird der Spaziergang von Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk − Germanistin, Literaturwissenschaftlerin mit anthropologischer Ausrichtung, Professorin am Institut für Deutsche Philologie der Universität Danzig, Leiterin der Arbeitsstelle zur Erforschung von Narrativen in Grenzräumen, Vorsitzende der Günter-Grass-Gesellschaft in Danzig. Ihre wissenschaftlichen Interessen betreffen Literatur, Erinnerungskultur und Identität in kulturellen Grenzräumen.

 

17.09.22

dr Janusz Mosakowski

Śladami literackich wersji gdańskich legend

Zapraszamy na wycieczkę tropami literackiej legendy Gdańska. Przestrzeń Głównego i Starego Miasta stanowiła źródło inspiracji do tworzenia opowieści o ulicach, zaułkach, konkretnych budynkach i ich szczegółach architektonicznych. Opowieści te najpierw przekazywano ustnie, a potem spisywano i w ten sposób powstał bogaty zbiór legend i podań miejskich. Historyczne centrum miasta służyło również za miejsce akcji wielu ciekawych, niemieckojęzycznych powieści historycznych. W świat odległych legend, podań i beletrystyki historycznej wprowadzi nas na spacerze tropami legendarnej i historycznej literatury gdańskiej tłumacz i przewodnik miejski Janusz Mosakowski.

Chętnych oprowadzi po Gdańsku dr Janusz Mosakowski, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UG, autor książki „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej”, tłumacz literatury naukowej i pięknej o Gdańsku (Peter Oliver Loew „Gdańsk i jego przeszłość”, Johannes Trojan „Mój ojciec, kupiec”, Felix Scherret „Dolar drożeje!”, Marie Sansgêne „Wspomnienia z młodości ubogiej służącej”, Richard Teclaw „Reportaże z Wolnego Miasta 1926-1928”), kierownik pracowni badawczej „Literackie Trójmiasto”, stały współpracownik gdańskiego kwartalnika „30 Dni”, licencjonowany przewodnik trójmiejski.

 

Dr. Janusz Mosakowski

Auf den Spuren der literarischen Fassungen der Danziger Legenden

Wir laden Sie ein zu einer Reise auf den Spuren der literarischen Legenden von Danzig. Der Raum des Rechtstadt und der Altstadt diente als Inspirationsquelle für Geschichten über Straßen, Gassen, bestimmte Gebäude und ihre architektonischen Details. Diese Geschichten wurden zunächst mündlich weitergegeben und dann aufgeschrieben, wodurch eine reiche Sammlung von städtischen Legenden und Erzählungen entstand. Das historische Stadtzentrum diente auch als Schauplatz für viele interessante deutschsprachige historische Romane. Bei einem Spaziergang auf den Spuren der Danziger Sagen- und Geschichtsliteratur führt uns der Übersetzer und Stadtführer Janusz Mosakowski in die Welt der fernen Legenden, Geschichten und historischen Fiktion ein.

Dr. Janusz Mosakowski, Forscher am Institut für Polnische Philologie der Universität Danzig, Autor des Werkes „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej“ („Die Geschichte Danzigs im deutschen historischen Roman“), Übersetzer von wissenschaftlicher und belletristischer Literatur über Danzig von Peter Oliver Loew, Johannes Trojan, Felix Scherret, Marie Sansgêne u.a. Leiter des Forschungslabors „Literackie Trójmiasto“, regelmäßiger Mitarbeiter der Danziger Vierteljahresschrift „30 Dni“, lizenzierter Führer durch die Dreistadt.

 

24.09.2022

dr Jacek Kołtan

Niemiecka droga do pokojowej rewolucji na tle historii Solidarności

Zapraszamy w podróż po wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Wolnościowa historia Solidarności pełna jest niemieckich wątków, zupełnie nieoczywistych, mało znanych w Polsce, a często nieznanych wcale. Gdańsk, także w swojej najnowszej historii ostatnich dziesięcioleci splata je ze sobą w wyjątkowo fascynujący sposób. Przechodząc przez poszczególne sale ekspozycji przyjrzymy się znaczeniu pierwszych buntów w NRD 17 lipca 1953 roku, uwadze, z jaką obserwowano narodziny ruchu związkowego Solidarność, jak i pomocy niemieckich obywateli w dramatycznym czasie stanu wojennego. Poszukamy odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego służba bezpieczeństwa Stasi ukazywała Lecha Wałęsę jako najniebezpieczniejsze ogniwo napięć politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wreszcie spojrzymy na przeplatające się wątki opozycyjne i dążenia niepodległościowe obu społeczeństw jako na wspólną historię wolności naszego regionu, której lepsze rozumienie pozostaje wciąż żywym wyzwaniem.

dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, pełnomocnik Dyrektora ECS ds. naukowych, w swoich badaniach zajmuje się teorią społeczną, nowymi ruchami społecznymi i kulturą polityczną nowoczesności.

 

Dr. Jacek Kołtan

Der deutsche Weg zur friedlichen Revolution vor dem Hintergrund der Geschichte der Solidarität

Wir laden Sie ein zu einer Reise durch die Dauerausstellung des Europäischen Solidarność-Zentrums. Die Freiheitsgeschichte der Solidarność-Bewegung ist voller deutscher Fäden, die in Polen wenig und oft gar nicht bekannt sind. Auch Gdańsk hat in seiner jüngeren Geschichte der letzten Jahrzehnte diese auf einzigartige Weise miteinander verwoben. Bei einem Rundgang durch die Ausstellungsräume werden wir die Bedeutung der ersten Aufstände in der DDR am 17. Juli 1953, die Aufmerksamkeit, mit der die Geburt der Gewerkschaftsbewegung Solidarność beobachtet wurde, sowie die Unterstützung der deutschen Bürger während der dramatischen Zeit des Kriegsrechts betrachten. Wir werden nach einer Antwort auf die Frage suchen, warum der Stasi-Sicherheitsdienst Lech Wałęsa als das gefährlichste Glied der politischen Spannungen in Mittel- und Osteuropa darstellte. Schließlich werden wir die miteinander verflochtenen Oppositions- und Unabhängigkeitsbestrebungen beider Gesellschaften als gemeinsame Geschichte der Freiheit in unserer Region betrachten, deren besseres Verständnis nach wie vor eine lebendige Herausforderung darstellt.

Dr. Jacek Kołtan, Philosoph und Politikwissenschaftler, Stellvertretender Direktor des Europäischen Zentrums für Solidarität, beschäftigt sich in seiner Forschung mit sozialer Theorie, neuen sozialen Bewegungen und der politischen Kultur der Moderne.

 

 

01.10.22

dr Jan Daniluk

Śladami dawnych urzędów, instytucji finansowych i pierwszych biurowców w Gdańsku

Gdzie w wilhelmińskim Gdańsku znajdowało się najwięcej banków, jak w czasach hiperinflacji funkcjonowała giełda, które z budynków w mieście można uznać za pierwsze biurowce, wreszcie gdzie i dlaczego na przełomie XIX i XX w. utworzono kwartał reprezentacyjnych gmachów ..? Na te i inne pytania z funkcjonowaniem przed 1945 r. niemieckich urzędów, instytucji finansowych czy pierwszych biurowców odpowie podczas popularnonaukowego spaceru dr Jan Daniluk, historyk, badacz i popularyzator dziejów Gdańska w XIX–XX w.

Trasa poprowadzi z ul. Ogarnej (siedziby szeregu banków), przez ul. Ławniczą na Długi Targ i Długą, następnie na ul. Bogusławskiego, Okopową i przejście tunelem podziemnym na Hucisko i Targ Rakowy. Stamtąd grupa skieruje się na ul. Nowe Ogrody, gdzie w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich (przy zbiorniku wodnym, na terenie Hevelianum) planowany jest koniec.

Spacer poprowadzony będzie częściowo w języku niemieckim, z wykorzystaniem także fragmentów niemieckojęzycznej literatury, opisów z prozy lub przewodników sprzed 1945 r.

Dr Jan Daniluk – historyk, pełnomocnik dyrektora Hevelianum ds. historii i dziedzictwa kulturowego. Wcześniej pracował m. in. na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią II wojny światowej oraz okresu międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszy Niemieckiej.

 

Dr. Jan Daniluk

Auf den Spuren alter Büros, Finanzinstitute und erster Bürogebäude in Danzig

Wo im wilhelminischen Danzig die meisten Banken angesiedelt waren, wie die Börse in Zeiten der Hyperinflation funktionierte, welche Gebäude in der Stadt als erste Bürogebäude gelten können und schließlich wo und warum um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert das Viertel der Repräsentationsbauten entstand…? Diese und andere Fragen zur Funktionsweise deutscher Büros, Finanzinstitute oder der ersten Bürogebäude vor 1945 werden während des populärwissenschaftlichen Spaziergangs von Dr. Jan Daniluk, Historiker, Forscher und Popularisierer der Geschichte Danzigs im 19. und 20. beantwortet.

Die Route führt von der Ogarna-Straße (Sitz mehrerer Banken) über die Ławnicza-Straße zum Długi Targ und zur Długa-Straße, dann zur Bogusławskiego-Straße, zur Okopowa-Straße und durch den U-Bahn-Tunnel zum Hucisko und Targ Rakowy. Von dort aus wird sich die Gruppe zur Nowe Ogrody Straße begeben, wo das Ende im Bereich der Kreuzung mit der Powstańców Warszawskich Straße geplant ist (in der Nähe des Wasserreservoirs, auf dem Gelände des Hevelianums).

Der Spaziergang wird teilweise in deutscher Sprache durchgeführt, wobei auch Auszüge aus deutschsprachiger Literatur, Prosa-Beschreibungen oder Reiseführern aus der Zeit vor 1945 verwendet werden.

Dr. Jan Daniluk – Historiker, Bevollmächtigter des Direktors des Hevelianum für Geschichte und Kulturerbe. Zuvor arbeitete er an der Universität Danzig und im Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Leidenschaftlicher Forscher der Geschichte von Danzig und Zoppot (19. – 20. Jahrhundert). Er interessiert sich auch für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Deutschen Reich.

 

08.10.22  (termin przeniesiony na 22.20.2022)

Izabela Jastrzembska-Olkowska

Od elitarnej siedziby rycerzy do giełdy. Historia Dworu Artusa i program ideowy jego wnętrza 

Podczas spaceru poznamy historię jednego z najważniejszych budynków municypalnych w Gdańsku. Spacerowicze dowiedzą się o początkach Dworu od czasów jego założenia jako siedziby elitarnego bractwa św. Jerzego, usłyszą o jego czasach, gdy funkcjonował jako miejsce spotkań bractw kupieckich i elitarny Salon Miasta, gdzie podejmowano najznamienniejszych gości Gdańska.  Dowiemy się o jego ważnej funkcji jako miejsca otwartych i publicznych rozpraw sądowych, a także zmianie, jaka nastąpiła w wieku XVIII-tym, kiedy to Dwór Artusa został przekształcony w Giełdę zbożową, która funkcjonowała tutaj do 1932 roku. Tego wszystkiego dowiemy się w jego majestatycznym i pełnym przepychu wnętrzu, w którym jego historia pełna zmian widoczna jest najlepiej. Podczas spaceru zwrócimy uwagę na zabytki, które są najważniejsze dla każdego z tych okresów i pośrednio są związane z jego zmieniającymi się funkcjami jako budynku miejskiego.

Które z zabytków w wnętrzu Dworu Artusa związane są bezpośrednio z pierwszym właścicielem Dworu, czyli Bractwem św. Jerzego? Dlaczego Bractwo św. Rajnolda posiadało cztery zbroje turniejowe z końca XV wieku? Czy Wielki Piec ogrzewał Dwór Artusa i kto za niego zapłacił? Odpowiedź na te i inne pytania usłyszą Państwo na naszym zwiedzaniu. Zwrócimy też uwagę, dlaczego w niektórych Ławach Bractw są umieszczone dość szokujące obrazy ze scenami rodem z „Gry o tron”. Serdecznie zapraszamy!

Spacer poprowadzi Izabela Jastrzembska-Olkowska – kierownik Oddziału Dworu Artusa w Muzeum Gdańska. Zainteresowania badawcze: ikonografia nowożytna, gdańskie malarstwo przełomu XIX/XX wieku.

 

Izabela Jastrzembska-Olkowska

Vom elitären Rittersitz zur Börse. Die Geschichte vom Artushof und das ideologische Programm seiner Einrichtung

Während des Spaziergangs werden wir die Geschichte eines der wichtigsten städtischen Gebäude in Danzig kennenlernen. Der Spaziergänger erfährt etwas über die Anfänge des Hofes seit seiner Gründung als Sitz der elitären St. Georgs–Bruderschaft, über die Zeit, als er als Treffpunkt der Kaufmannsbrüderschaften und als elitärer Stadtsalon diente, in dem die vornehmsten Gäste von Danzig empfangen wurden. Wir erfahren etwas über seine wichtige Funktion als Ort öffentlicher Gerichtsverhandlungen sowie über den Wandel im 18. Jahrhundert, als das Artusgericht in eine Getreidebörse umgewandelt wurde, die hier bis 1932 betrieben wurde. All dies erfahren wir in seinem majestätischen und prächtigen Inneren, wo seine wechselvolle Geschichte am deutlichsten sichtbar ist. Während des Rundgangs werden wir die Denkmäler betrachten, die für jede dieser Epochen am wichtigsten sind und die indirekt mit den wechselnden Funktionen des Gebäudes als Gemeindehaus zusammenhängen.

Wir werden unter anderem erklären, welche der Denkmäler im Inneren des Hauses in direktem Zusammenhang mit dem ersten Besitzer des Herrenhauses, der Bruderschaft des Heiligen Georg, stehen. Wir erzählen, warum die Bruderschaft von St. Rajnold ab Ende des 15. Jahrhunderts vier Turnierrüstungen besaß. Wir werden auch feststellen, ob der Große Ofen den Artushof beheizt hat und wer dafür bezahlt hat. Wir werden darauf hinweisen, warum einige der Bänke der Bruderschaft ziemlich schockierende Gemälde mit Szenen direkt aus „Game of Thrones“ aufweisen. All dies und mehr erfahren wir bei einem Spaziergang durch den Artushof. Wir laden Sie herzlich ein!

Der Rundgang wird von Izabela Jastrzembska-Olkowska, Leiterin der Abteilung Artushof des Danziger Museums, geführt. Forschungsinteressen: moderne Ikonographie, Danziger Malerei des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

To top