Regulamin 15 Konkursu wiedzy o Niemczech “Deutsch-Land-Nachbarland”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego
organizowanego przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
w roku szkolnym 2018/19

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów kulturą i historią Niemiec
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego
 4. Udział w konkursie uczniowie mogą zgłaszać indywidualnie lub grupowo do siedziby Centrum Herdera UG. Zgłoszenia do konkursu prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: herdcen@ug.edu.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie:
  • imienia i nazwiska ucznia
  • adresu i nazwy szkoły
  • kontaktu telefonicznego i mailowego
 5. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek). O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wysłania poczty elektronicznej
 6. Konkurs odbywa się w języku polskim
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez kierownika Centrum Herdera UG. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu
  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu
 8. Konkurs przebiega w 3 etapach:
  • etap I – test pisemny (100 pytań wyboru)
  • etap II – test pisemny (45 pytań wyboru i pytań otwartych)
  • finał konkursu – odpowiedzi ustne
 9. Etap I:
  • polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru
  • warunkiem uczestnictwa w I etapie konkursu jest:
   • terminowe zgłoszenie udziału w konkursie oraz
   • okazanie ważnej legitymacji szkolnej przed przystąpieniem do konkursu (czyli przed wejściem na salę)
  • prace uczniów są kodowane. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu przez Komisję Konkursową
  • W ciągu 14 dni od daty I etapu konkursu Komisja Konkursowa ogłosi listę uczestników II etapu (do 50 uczniów) i powiadomi ich o miejscu i terminie II etapu konkursu
 10. Etap II:
  • Polega na rozwiązaniu testu zawierającego pytania wyboru i pytania otwarte
  • Po zakończeniu testu pisemnego komisja konkursowa sprawdza poprawność odpowiedzi i ogłasza listę sześciu uczniów zakwalifikowanych do finału
  • Uczestnicy etapu II otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody
 11. Finał konkursu
  • Finał konkursu przeprowadzany jest w tym samym dniu co etap II
  • Zadaniem finalisty konkursu jest udzielenie ustnej odpowiedzi na wylosowane pytania
  • Finaliści otrzymują:
   • dyplomy laureatów
   • nagrody rzeczowe (książki, słowniki, multimedia)
  • Laureaci miejsc I, II, III otrzymują dodatkowo nagrodę główną czyli bezpłatny kurs języka niemieckiego w Centrum Herdera w roku akademickim 2019/2020. W przypadku nie odebrania nagrody głównej Centrum Herdera nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości kursu
 12. Centrum Herdera nie pokrywa kosztów dojazdu na poszczególne etapy konkursu
 13. Terminarz konkursu:
  • do 16.04.2019 – Zgłoszenie uczestnictwa ucznia w konkursie do Centrum Herdera UG
  • 24.04.2019 r. – Etap I
  • 09.05.2019 – Ogłoszenie wyników I etapu
  • 13.06.2019, Audytorium C, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:
   • Etap II  i finał
   • zakończenie konkursu
   • ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
 14. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Centrum Herdera
 15. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 14 powyżej obejmuje także prezentację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą szkoły
 16. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
 17. Szczegółowe informacje, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Centrum Herdera UG  www.herder.ug.edu.pl
 18. Informacje związane z konkursem można również uzyskać w Centrum Herdera w Gdańsku przy ul. Ogarnej 26 oraz telefonicznie pod numerem 58 305-73-17
To top