Regulamin Biblioteki i Czytelni Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Centrum Herdera jest ogólnodostępną biblioteką i czytelnią książek i czasopism niemieckojęzycznych.
  W miesiącu sierpniu (01-31.08) biblioteka Centrum Herdera jest nieczynna.
 2. Zasady korzystania z Czytelni:
  • z księgozbioru podręcznego (półka z oznaczeniem „LEXIKA”) oraz 3 ostatnich numerów czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu
  • w czytelni obowiązuje cisza
  • w czytelni zabronione jest spożywanie napojów, posiłków, palenie tytoniu itp.
  • przed skorzystaniem z czytelni należy zostawić okrycia wierzchnie, torby itp. w miejscach przeznaczonych na garderobę. Centrum Herdera UG nie odpowiada za rzeczy pozostawione w czytelni
 3. Zasady wypożyczania:
  Biblioteka Centrum Herdera wypożycza zbiory Czytelnikom z wyłączeniem:

  • Książek, kaset audio / video i czasopism opatrzonych pieczątką „Czytelnia”
  • Płyt CD oraz filmów na nośnikach DVD, które są udostępniane wyłącznie na miejscu

  Wypożyczając zbiory biblioteczne, Czytelnik wypełnia rewers na każdą wypożyczoną pozycję.
  Jednorazowo można wypożyczyć: 3 książki, 2 kasety audio / video oraz 3 czasopisma
  Okres wypożyczenia:

  • Książki / kasety audio / video / czasopisma – 4 tygodnie

  Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów pobierana jest kara pieniężna:

  • za każdą książkę, gazetę / czasopismo – 1 zł za każdy rozpoczęty tydzień
  • za każdą kasetę audio / video – 2 zł za każdy rozpoczęty tydzień

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki / kasety / gazety / czasopisma Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu 200% jej aktualnej wartości.

 4. Przedłużanie wypożyczeń:
  Wypożyczone zbiory biblioteczne można przedłużyć osobiście / telefonicznie / mailowo od dalsze 2 okresy wypożyczeń, o ile na daną książkę / kasetę nie oczekuje inny Czytelnik.
 5. Do wypożyczania zbiorów biblioteki Centrum Herdera są uprawnione osoby po uiszczeniu opłaty abonamentowej, zgodnie z Cennikiem:
  • Abonament biblioteczny bez zniżek wynosi 30 zł
  • Abonament ulgowy w wysokości 20 zł przysługuje uczniom i studentom za okazaniem legitymacji
  • Abonament ulgowy w wysokości 5 zł przysługuje emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu potwierdzającego status

  Abonament ważny jest przez 12 miesięcy od dnia wpłaty.

 6. Warunkiem wypożyczania zbiorów jest posiadanie imiennego konta bibliotecznego w komputerowym systemie bibliotecznym wraz z przypisaną do niego kartą biblioteczną wypełnianą przez pracownika biblioteki Centrum Herdera. Zapisu do Biblioteki dokonujemy na podstawie aktualnego dokumentu: legitymacji / dowodu osobistego / paszportu.
  Czytelnicy zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany swojego adresu zamieszkania.
 7. Właściciel konta bibliotecznego może upoważnić inną osobę do wypożyczenia książek w swoim imieniu osobiście w siedzibie biblioteki Centrum Herdera.
 8. Biblioteka Centrum Herdera przetwarza w komputerowym systemie bibliotecznym dane osobowe Czytelników w zakresie przewidzianym w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w „Klauzuli informacyjnej” której treść dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Centrum Herdera, w zakładce „RODO” (link do Klauzuli) oraz w siedzibie Centrum Herdera.
 9. Okres przechowywania danych osobowych:
  Biblioteka Centrum Herdera przechowuje w komputerowym systemie bibliotecznym nieobciążone zaległościami konto biblioteczne Czytelników – do końca następnego miesiąca kalendarzowego po upływie ważności konta.
  Konto biblioteczne obciążone zaległościami przechowywane jest w systemie bibliotecznym do momentu uregulowania przez Czytelnika wszystkich zobowiązań wobec biblioteki Centrum Herdera.
 10. Usuwanie konta bibliotecznego:
  Po upływie terminów wymienionych w pkt. 9 konto biblioteczne (oraz powiązana z nim karta biblioteczna) wraz ze wszystkimi danymi osobowymi usuwane są z systemu bibliotecznego.

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje odmową korzystania z Biblioteki

Regulamin obowiązuje od 04 października 2021 r.